The Alternative Dispute Resolution Board 2016-17

 

1. Nimoy Kher (Convener)
2. Arijeet Shukla (Joint Convener)
3. Kshitij Sharma (Joint Convener)
4. Sameer Deval
5. Dhruv Jadhav
6. Aditya D’souza 
7. Kaushik Prasad
8. Jyotsana Singh
9. Anant Khanna
10. Rishav Ambastha 
11. Himesh Dwivedi 
12. Hrishika Jain 
13. Shambhavi Shivdikar 
14. Parv Kaushik 
15. Harsh Srivastava 
16. Binit Agarwal